Service

บริษัท นำคนต่างด้าว มาทำงานในประเทศ
The company brought foreigners to work in the country.

บริษัทของเราได้รับรองคุณภาพบริหารจัดการหาคนงานจากประเทศเมียนม่ามาทำงานที่ประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย โดยสรรหาแรงงาน การทำเอกสารส่งตัวการทำงานทุกขั้นตอน วางแผนจัดการต่างๆ ประสานงานจากประเทศต่าง ๆ ติดตามและแก้ไขปัญหาจากคนงาน สิ่งเหล่านี้คือเป็นข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการทำงานเป็นระบบและมีการวางแผนเป็นอย่างดี มอบบริการอันดีเยี่ยมอย่างมีประสิทธิภาพ
Our company has certified the quality of managing and recruiting workers from Myanmar to work in Thailand legally. by recruiting workers Preparation of documents for submission of work in every step plan various management Coordinate from different countries, follow up and solve problems from workers. This is a testament to the efficiency of the systematic and well-planned work. Delivering excellent service with efficiency

บริษัท นำคนต่างด้าว มาทำงานในประเทศ

บริษัทของเราได้รับรองคุณภพาบริหารจัดการหาคนงานจากประเทศเมียนม่ามาทำงานที่ประเทศไทยอย่างถูกกฏหมาย โดยสรรหาแรงงาน การทำเอกสารส่งตัวการทำงานทุกขั้นตอน วางแผนจัดการต่างๆ ประสานงานจากประเทศต่าง ๆ ติดตามและแก้ไขปัญหาจากคนงาน สิ่งเหล่านี้คือเป็นข้อพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการทำงานเป็นระบบและมีการวางแผนเป็นอย่างดี มอบบริการอันดีเยี่ยมอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำงานแบบมืออาชีพ
Work like for pro

สร้างมาตรฐานพร้อมกับเสริมศักยภาพในการทำงานให้สำหรับแรงงานทุกคนและสถานประกอบการภายในประเทศไทย จึงมีขั้นตอนในการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฏหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับทางเรา

Create standards while empowering work potential for all workers and establishments in Thailand. Therefore, there are steps to legally import labor to build confidence for us.

01

หากต้องการแรงงานติดต่อเรา เราพร้อมบริการอย่างเต็มรูปแบบ
If you need workers, contact us. We are ready to provide full service.

02

ในกรณีที่ผู้ประกอบการเกิดปัญหาด้านเอกสารของแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารแรงงานไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสารการทํางาน บริษัทสามารถมอบคําปรึกษา พร้อมดําเนินการปรับ สภาพแรงงานเหล่านั้นให้เข้าอยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในระยะเวลาที่รวดเร็วบริการโดยทีมงานมืออาชีพ

In the event that the operator has problems with the documentation of the workers whether the labor documents are incomplete or without working documents The company can provide advice ready to adjust Those labor conditions to enter into the system legally. In a fast time service by a professional team.

03

รายงานตัว 90 วัน และแจ้งเข้าบริการตลอด 24 ชั่วโมง
90 day reporting and 24-hour service notification.

04

ต่ออายุหนังสือเดินทาง , เปลี่ยนหนังสือเดินทาง

renew passport , change passport

05

เราคัดเลือก และคัดกรองแรงงานมืออาชีพตรงสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดจากประเทศต้นทางเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเอง

We select and screen professional workers in marketable fields from their country of origin to reduce post-employment problems between employers and employees.

06

We train and provide legal advice to workers by a team of lawyers with expertise and experience. for workers to understand and can be used in daily life

เราอบรม และให้คำแนะนำด้านกฏหมาย แก่แรงงาน โดยทีมงานนักกฏหมายที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อให้แรงงานมีความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้