Foreign Worker

Employment Agency

international standard, clear, fair and legal

บริษัท นำเข้าแรงงาน MOU มาทำงานในประเทศ ได้มาตราฐานระดับสากล ชัดเจน เป็นธรรม และถูกกฎหมาย ให้คำปรึกษา และบริการด้านเอกสาร ของแรงงานต่างด้าวอย่างครบวงจร

Companies import MOU workers to work in the country. Get international standards, clear, fair and legal. Consultation and document services. of foreign workers in a comprehensive manner

บริษัท นำคนต่างด้าว มาทำงานในประเทศ

Foreign Worker Employment Agency

นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมให้คำปรึกษา และบริการด้านเอกสาร ของแรงงานต่างด้าวอย่างครบวงจร

Import foreign workers to work with employers in the country. legally ready to give advice and document service of foreign workers in a comprehensive manner

เรามีประสบการณ์ที่ยาวนาน

We have a long experience

ให้คำปรึกษาแรงงานต่างด้าวในการใช้ชีวิตและทำงาน อยู่ในประเทศไทย ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ เข้าถึง ด้วยภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ 100% สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่มีความต้องการ เรายินดีให้บริการ การันตีด้วยผลงานและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

Counseling foreign workers in living and working in Thailand legally By communicating for understanding and access with 100% Burmese and English for any entrepreneur who has needs. We are happy to serve you. Guaranteed by more than 10 years of work and experience

เราคือ บริษัทนำเข้าแรงงานเมียนมาร์ มาทำงานในประเทศไทย ที่ถูกต้องตามกฏหมาย และครบวงจรตั้งแต่สรรหาแรงงาน นำเข้า จนถึงนำส่งแรงงานให้แก่นายจ้าง อีกทั้งยังให้คำปรึกษาด้านงานเอกสาร การใช้ชีวิต และทักษะการทำงานแก่แรงงานทุกคน

We are a company that imports Myanmar workers. to work in Thailand legal And a complete range from recruiting labor, importing until delivering labor to employers It also provides advice on paperwork, life and work skills to all workers.

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพแรงงาน MOU  ที่เข้ามาในทำงานในประเทศไทย ด้วยการฝึกอาชีพ และทักษะต่างๆ ในการทำงานเพื่อให้พร้อมตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทย

We are committed to increasing the potential of MOU workers who come to work in Thailand. with professional training and skills in working in order to be ready to meet the needs of the labor market in Thailand

เราคัดเลือก และคัดกรองแรงงานมืออาชีพตรงสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดจากประเทศต้นทางเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเอง

We select and screen professional workers in marketable fields from their country of origin to reduce post-employment problems between employers and employees.

เราอบรม และให้คำแนะนำด้านกฏหมาย แก่แรงงาน โดยทีมงานนักกฏหมายที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เพื่อให้แรงงานมีความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

We train and provide legal advice to workers by a team of lawyers with expertise and experience. for workers to understand and can be used in daily life

บริการของเรา

our services

บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว เมียนมา
Foreign Worker Recruitment Service Myanmar

หากต้องการแรงงานติดต่อเรา เราพร้อมบริการอย่างเต็มรูปแบบ
If you need workers, contact us. We are ready to provide full service.

เพิ่มศักยภาพแรงงาน และปรับสภาพแรงงาน
Increase labor potential and adjust labor conditions

ดําเนินการปรับ สภาพแรงงานเหล่านั้นให้เข้าอยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
carry out adjustments Those labor conditions to enter the system legally.

บริการต่อใบอนุญาตทํางาน แรงงานต่างด้าว
Work permit renewal service foreign workers

รายงานตัว 90 วัน และแจ้งเข้าบริการตลอด 24 ชั่วโมง
90-day reporting and 24-hour service notification

บริการเข้าศูนย์ CI เมียนมา
Service to enter the CI Center, Myanmar

ต่ออายุหนังสือเดินทาง , เปลี่ยนหนังสือเดินทาง
renew passport , change passport

คัดกรองแรงงานมืออาชีพ
Screening professional workers

เราคัดเลือก และคัดกรองแรงงานมืออาชีพตรงสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด
We select and screen professional workers who are in demand in the market.

อบรม ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
Training and legal advice

เราอบรม และให้คำแนะนำด้านกฏหมาย แก่แรงงาน โดยทีมงานนักกฏหมาย
We train and provide legal advice to workers by a team of lawyers.

เรา คือ ผู้นำ ด้านการนำเข้าแรงงาน MOU ที่ได้มาตราฐาน

We are the leader in importing MOU labor that has been standardized.

" ผมเป็นเจ้าแรกที่ประสานงานกับบริษัท พนัสโพลทรี่นำเข้าแรงงานเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยหลังจากการปิดไปประมาณ 2 ปีกว่าเป็นเจ้าแรกของบริษัท พนัสโพลทรี่ ที่ดำเนินการนำเข้าแรงงานฝั่งสระแก้ว กัมพูชาก็เป็นเจ้าแรกเช่นกัน การที่บริษัทหรือ โรงงานต่างๆถ้าหากต้องการให้ผมประสานงานในการนำเข้าแรงงานผมยินดีบริการแล้วก็จะไม่ทำให้ผิดหวังเพราะว่าการที่ผมพูดภาษาได้ พูดภาษาพม่าได้ 100% ภาษาอังกฤษได้ 100% ซึ่งไม่ผ่านล่าม เขาไม่สามารถที่จะไปพูดให้สวยหรูพอมาแล้วไม่ได้เป็นจริงอย่างที่คิด แรงงานก็จะหนีงานหรืออาจจะขอย้ายงาน ซึ้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆอยู่แล้วเรื่องนี้ "

" I was the first person to coordinate with the company. Panus Poultry imported labor on May 10, the first owner in Thailand after being closed for about 2 years, being the first owner of the Panus Poultry company that imports workers on the Sa Kaeo side. Cambodia is also the first. the fact that the company or Various factories, if you want me to coordinate the importation of labor, I'm happy to serve you and you won't be disappointed. Because I can speak the language Speak 100% Burmese, 100% English, which does not pass an interpreter. He couldn't go on and say it elegantly enough, it wasn't as real as he thought. Workers will run away from work or may request to move jobs. which is a problem that often arises about this matter "

นายมรรค ทรงเผ่า

ผลงาน และความสำเร็จของเรา

Our works and achievements

ในระยะเวลาที่ประเทศไทยและหลายๆประเทศปิดประเทศลงไป ตั้งแต่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 ทำให้ประเทศไทยของเราขาดแคลนแรงงานจำนวนมาก ดังนั้น กระทรวงแรงงานได้ประสานงานกับพม่าให้นำเข้าแรงงานได้ตั้งแต่ปีที่แล้วในเดือนธันวาคม ทำให้ผู้ประกอบการมีความสุขที่ได้นำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมาย เพราะมี MOU เข้ามา แล้วถ้าการที่มุดเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนั้น นอกจากจะไม่ได้สิทธิตามกฎหมายแล้วยังถูกเอารัดเอาเปรียบมากมาย การที่รัฐบาลแก้ปัญหานี้นั้นเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุด

During the period when Thailand and many countries have closed the country since March 18, 2019, our country has a lot of labor shortages, so the Ministry of Labor has coordinated with Myanmar to import workers since last year in December. Entrepreneurs are happy to import labor legally because there is an MOU. In addition to not having legal rights, they were also taken advantage of a lot. For the government to solve this problem is the correct solution.

news / updates

บทความและข่าวสาร

ปรับมาตรการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

เนื้อเรื่องของ Lorem Ipsum มีอยู่หลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในบางรูปแบบ เช่น การแทรกอารมณ์ขัน หรือคำพูดแบบสุ่มที่ดูไม่น่าเชื่อแม้แต่น้อย หากคุณจะใช้เนื้อเรื่องของ Lorem Ipsum คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรน่าอายซ่อนอยู่ในตอนกลางของข้อความ ตัวสร้าง Lorem Ipsum ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามความจำเป็น ทำให้นี่เป็นตัวสร้างที่แท้จริงตัวแรกบนอินเทอร์เน็ต ใช้พจนานุกรมที่มีคำภาษาละตินมากกว่า 200 คำ รวมกับโครงสร้างประโยคต้นแบบจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้าง Lorem Ipsum ซึ่งดูสมเหตุสมผล ดังนั้น Lorem Ipsum ที่สร้างขึ้นจึงปราศจากการซ้ำซาก อารมณ์ขัน หรือคำที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ เป็นต้น

ต่างด้าวทำงานถูกกฎหมาย

เนื้อเรื่องของ Lorem Ipsum มีอยู่หลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในบางรูปแบบ เช่น การแทรกอารมณ์ขัน หรือคำพูดแบบสุ่มที่ดูไม่น่าเชื่อแม้แต่น้อย หากคุณจะใช้เนื้อเรื่องของ Lorem Ipsum คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรน่าอายซ่อนอยู่ในตอนกลางของข้อความ ตัวสร้าง Lorem Ipsum ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามความจำเป็น ทำให้นี่เป็นตัวสร้างที่แท้จริงตัวแรกบนอินเทอร์เน็ต ใช้พจนานุกรมที่มีคำภาษาละตินมากกว่า 200 คำ รวมกับโครงสร้างประโยคต้นแบบจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้าง Lorem Ipsum ซึ่งดูสมเหตุสมผล ดังนั้น Lorem Ipsum ที่สร้างขึ้นจึงปราศจากการซ้ำซาก อารมณ์ขัน หรือคำที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ เป็นต้น

นโยบายจัดการแรงงาน

เนื้อเรื่องของ Lorem Ipsum มีอยู่หลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในบางรูปแบบ เช่น การแทรกอารมณ์ขัน หรือคำพูดแบบสุ่มที่ดูไม่น่าเชื่อแม้แต่น้อย หากคุณจะใช้เนื้อเรื่องของ Lorem Ipsum คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรน่าอายซ่อนอยู่ในตอนกลางของข้อความ ตัวสร้าง Lorem Ipsum ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามความจำเป็น ทำให้นี่เป็นตัวสร้างที่แท้จริงตัวแรกบนอินเทอร์เน็ต ใช้พจนานุกรมที่มีคำภาษาละตินมากกว่า 200 คำ รวมกับโครงสร้างประโยคต้นแบบจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้าง Lorem Ipsum ซึ่งดูสมเหตุสมผล ดังนั้น Lorem Ipsum ที่สร้างขึ้นจึงปราศจากการซ้ำซาก อารมณ์ขัน หรือคำที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ เป็นต้น

ขยายระยะเวลา MOU

เนื้อเรื่องของ Lorem Ipsum มีอยู่หลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในบางรูปแบบ เช่น การแทรกอารมณ์ขัน หรือคำพูดแบบสุ่มที่ดูไม่น่าเชื่อแม้แต่น้อย หากคุณจะใช้เนื้อเรื่องของ Lorem Ipsum คุณต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรน่าอายซ่อนอยู่ในตอนกลางของข้อความ ตัวสร้าง Lorem Ipsum ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะทำซ้ำส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามความจำเป็น ทำให้นี่เป็นตัวสร้างที่แท้จริงตัวแรกบนอินเทอร์เน็ต ใช้พจนานุกรมที่มีคำภาษาละตินมากกว่า 200 คำ รวมกับโครงสร้างประโยคต้นแบบจำนวนหนึ่ง เพื่อสร้าง Lorem Ipsum ซึ่งดูสมเหตุสมผล ดังนั้น Lorem Ipsum ที่สร้างขึ้นจึงปราศจากการซ้ำซาก อารมณ์ขัน หรือคำที่ไม่มีลักษณะเฉพาะ เป็นต้น